Cennik

No Win – No Fee = Brak Wygranej – Brak Opłaty

 

Działamy zgodnie z zasadą “Brak Wygranej-Brak Opłaty”, dlatego też dopiero po uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej przekazujemy Tobie należne odszkodowanie, jednocześnie pobierając z tego naszą prowizję.

Nasza prowizja wynosi 25% z otrzymanego dla Ciebie odszkodowania na etapie przedsądowym lub 50% w wypadku gdy sprawa trafi do sądu (zwykle podatek VAT jest już wliczony, choć w niektórych przypadkach może nie być podatku VAT).

1. Cena, jaką AirMoney zapłaci na rzecz Klienta wskutek uzyskania od Przewoźnika lotniczego odszkodowania to:

a) w przypadku uzyskania Odszkodowania za lot w Postępowaniu przedsądowym:

• na trasie do 1500 km – Klient otrzyma 187,50 euro,
• na trasie od 1501 do 3500 km – Klient otrzyma 300 euro,
• na trasie powyżej 3500 km na obszarze UE – Klient otrzyma 300 euro,
• na trasie powyżej 3500 km poza obszarem UE – Klient otrzyma 450 euro,
• gdy opóźnienie lotu w momencie przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z portu lotniczego znajdującego się poza UE – Klient otrzyma 225 euro,

b) w przypadku uzyskania Odszkodowania za lot w Postępowaniu sądowym:

• na trasie do 1500 km – Klient otrzyma 125 euro,
• na trasie od 1501 do 3500 km – Klient otrzyma 200 euro,
• na trasie powyżej 3500 km na obszarze UE – Klient otrzyma 200 euro,
• na trasie powyżej 3500 km poza obszarem UE – Klient otrzyma 300 euro,
• gdy opóźnienie lotu w momencie przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z portu lotniczego znajdującego się poza UE – Klient otrzymuje 150 euro,

c) w przypadku uzyskania Odszkodowania za bagaż w Postępowaniu przedsądowym Klient otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanego odszkodowania;
d) w przypadku uzyskania Odszkodowania za bagaż w Postępowaniu sądowym Klient otrzymuje 50% kwoty wyegzekwowanego odszkodowania.
e) w przypadku uzyskania przez AirMoney pozostałych kwot pieniężnych, które Klient poniósł w związku z Roszczeniem, AirMoney naliczą odpowiednią prowizję określoną powyżej;

2. AirMoney przekazuje Cenę w kwocie wskazanej w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż przez Przewoźnika lotniczego (tj. dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do AirMoney). W sytuacji gdy Odszkodowanie za lot lub Odszkodowanie za bagaż lub pozostałe należności zostaną zapłacone bezpośrednio Klientowi, Klient zobowiązuje się przelać całość uzyskanej kwoty AirMoney w terminie 3 dni, a od czasu otrzymania przedmiotowej kwoty od Klienta (tj. dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do AirMoney), AirMoney po potrąceniu swojej prowizji przelewa pozostałą część kwoty na rzecz Klienta w terminie 7 dni.

3. W przypadku niepowodzenia w uzyskaniu Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż, cena wskazana w ust. 1 ulega zmianie i z tytułu przelewu wierzytelności w ramach zawartej Umowy Cesji, AirMoney dokona przelewu na rzecz Klienta w wysokości 1 złotego. Jako niepowodzenie w uzyskaniu Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż rozumieć należy odmowę wypłaty w/w Odszkodowania na podstawie ostatecznej decyzji Przewoźnika lotniczego, prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej oraz prawomocnego postanowienia właściwego komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

4. AirMoney przekazuje odszkodowanie Klientowi w walucie euro pod warunkiem, że Klient posiada konto walutowe. W przeciwnym razie cena wypłacana będzie Klientowi w polskich złotych według bankowego kursu kupna dla Alior Banku z dnia dokonania zapłaty ceny przez AirMoney na rzecz Klienta. Cena płatna jest na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub do rąk własnych klienta, za pokwitowaniem.

5. Klient ponosi wszelkie koszty związane z transferem uzyskanego przez AirMoney odszkodowania do Klienta. AirMoney wybiera taką metodę płatności, która ma najmniejsze prowizje bankowe. Wszystkie dodatkowe koszty i wydatki powstałe w związku z prośbą klienta o dokonanie płatności gotówką, przekazanie odszkodowania na inny rachunek bankowy, przekaz za pośrednictwem określonej metody płatności itp. są ponoszone przez Klienta.

6. AirMoney ma prawo w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez uprzedzenia i bez uprzedniej zgody Klienta zmienić postanowienia niniejszego Cennika.

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close