Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.airmoney.pl

Administratorem strony internetowej
prowadzonej pod adresem: www.airmoney.pl jest AirMoney, Łaz 26A, 66-068 Zabór, NIP PL 9730680733;

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową
www.airmoney.pl jest dla AirMoney szczególnie ważna. Dane przekazane przez
użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie
do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony
internetowej www.airmoney.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych

Adres e-mail:    info@airmoney.pl

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów
przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.

Dane przekazane AirMoney przez użytkowników

AirMoney zbiera informacje o użytkownikach
za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy,
drogą telefoniczną lub drogą e-mailową w celu weryfikacji zgłoszonego
Roszczenia, a w dalszej kolejności w celu wystąpienia do określonych podmiotów
o odszkodowanie. Użytkownik może przekazać AirMoney za pomocą formularzy
znajdujących się na stronie internetowej drogą telefoniczną lub drogą
e-mailową następujące dane osobowe:

 • Adres e-mail
 • Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Kraj urodzenia
 • Data urodzenia
 • Numer rezerwacji
 • Plan podróży

Bez
udostępnienia nam wyżej wymienionych informacji AirMoney może nie być w stanie
rozpatrzyć zgłoszenia użytkownika a co za tym idzie zrealizować umowy.
Ograniczamy ilość informacji do niezbędnego minimum. W niektórych jednak
przypadkach przetwarzamy lub uzyskujemy również następujące dane osobowe
(czasami niezamierzone lub niewymagane przez nas); na przykład, gdy jest to
wymagane przez drugą stronę, taką jak przewoźnik lotniczy, organizator
wycieczek lub biuro podróży i/lub w celu wykonania czynności prawnych i
ewentualnego postępowania sądowego:

 • Kopię dowodu osobistego lub paszportu
  (kopia dokumentu ze zdjęciem)
 • Stan cywilny
 • Etykieta bagażowa
 • Trasa podróży
 • Pełnomocnictwo

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim AirMoney zbiera od użytkowników
dane osobowe, AirMoney pełni obowiązki administratora danych i przetwarza
dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez AirMoney w celu:

 • realizacji zawartej umowy lub w celach
  zawarcia umowy na podstawie zgłoszenia użytkownika;
 • do obsługi wniosku, zgłoszenia lub
  zapytania użytkownika;
 • do prowadzenia kampanii marketingowych
  uwzględniających profilowanie, tj. do przesyłania
  ofert o produktach i usługach;
 • do celów analitycznych, aby poprawić jakość
  strony internetowej AirMoney;
 • do celów rozwoju, funkcjonalności strony
  internetowej AirMoney.

Twoje dane mogą być też przetwarzane w imieniu
AirMoney przez podmioty współpracujące z AirMoney,
w następujących celach:

 • realizacji usługi (umowy) i możliwości
  kontaktu z użytkownikiem;
 • wypłaty przyznanego odszkodowania;
 • analiz rynkowych i zbierania opinii;
 • marketingowych uwzględniających
  profilowanie.

Jak już wcześniej wskazano zakres zbieranych danych osobowych
jest ograniczony do niezbędnego minimum, tym samym podanie danych jest
zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej, a także
podanie danych osobowych za pośrednictwem drogi telefonicznej lub drogi
e-mailowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych
powyżej.

AirMoney nie przetwarza żadnych danych osobowych osób
niepełnoletnich poniżej 16. roku życia bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekuna
prawnego/przedstawiciela. W przypadku wykrycia tego lub jakiejkolwiek innej
formy niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, AirMoney niezwłocznie
usunie wszystkie dane osobowe lub skontaktuje się z użytkownikiem w celu
ponownego uzyskania zgody rodzica, opiekuna prawnego
lub przedstawiciela prawnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b)
RODO AirMoney informuje, że użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo
  do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
  jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik jest uprawniony do uzyskania
  dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania;
  1. zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania
   od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są
   nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  1. zgodnie z art. 17 RODO prawo do
   żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
  1. zgodnie z art. 18 RODO prawo do
   żądania ograniczenia przetwarzania;
  1. zgodnie z art. 20 RODO prawo
   otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
   odczytu maszynowego danych osobowych, użytkownik dostarczył Administratorowi,
   oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi bez
   przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
  1. zgodnie z art. 21 RODO prawo do
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  1. zgodnie z art. 77 RODO prawo do
   wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli użytkownik sądzi, że
   przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;
  1. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
   na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
   prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej
   cofnięciem.

Dane użytkownika zostaną przesłane
do innego kraju, tylko wtedy gdy będzie to konieczne w celu rozpatrzenia
zgłoszenia. Jest to ograniczone wyłącznie do państw członkowskich UE oraz
innych krajów, które współpracują według regulacji UE, takie jak Wielka
Brytania i USA. Dane użytkownika nie zostaną wysłane do kraju oznaczonego przez
UE jako niebezpieczny w odniesieniu do ochrony danych osobowych, chyba że
zostaną nawiązane specjalne, prawnie wiążące gwarancje. W takim wypadku wymaga
się zgody użytkownika, w przeciwnym razie AirMoney nie będzie w żaden sposób
przenosić danych użytkownika do potencjalnie niebezpiecznych miejsc.

Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, które ma na celu
dopasowanie i zaproponowanie użytkownikowi nowych usług. Każdorazowo przed
podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez AirMoney.

Dane
osobowe podane przez użytkownika w celu związanym z zawarciem oraz realizacją
niniejszej umowy będą przechowywane przez AirMoney w trakcie okresu realizacji
niniejszej umowy oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia i dochodzenia
z tytułu realizacji niniejszej umowy.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim
bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo informacji

AirMoney stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne by dane osobowe użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza
dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika zostały wdrożone
odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne
(informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

AirMoney może zmienić obowiązującą politykę prywatności,
w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych
obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach
na stronie internetowej www.airmoney.pl

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close