Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z Serwisu AirMoney.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej pod adresem www.airmoney.pl w zakładce Regulamin, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i
  utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Wszyscy Klienci korzystający z Serwisu obowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień w przypadku podpisania Umowy Cesji i Pełnomocnictwa z AirMoney.
 4. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.

§ 2 DEFINICJE

 1. AirMoney – podmiot świadczący usługi, tj. AirMoney, Łaz 26A, 66-068 Zabór, NIP PL 9730680733;
 2. Cena – kwota, jaką AirMoney uiści na rzecz Klienta z tytułu uzyskanego Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za Bagaż na podstawie Umowy Cesji, po odliczeniu należnej
  AirMoney prowizji; kwota ta dotyczy także jakichkolwiek innych roszczeń dochodzonych przez AirMoney wobec Przewoźnika lotniczego, a poniesionych przez Klienta;
 3. Cennik – integralna część Regulaminu oraz Umowy Cesji opisująca wysokość prowizji dla AirMoney z tytułu prowadzonych usług;
 4. Cookies – to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym Klienta lub innym urządzeniu podczas odwiedzania różnych strony
  WWW w sieci Internet;
 5. Formularz – wniosek o zawarcie Porozumienia składany przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu;
 6. Infolinia – informacyjne połączenie telefoniczne prowadzone przez AirMoney pod numerem telefonu 733 132 132;
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z AirMoney Porozumienie. Osobę
  małoletnią w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, reprezentują oboje rodzice, jeden z rodziców lub opiekunowie prawni;
 8. Konwencja – Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu z dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235);
 9. Odszkodowanie za lot – odszkodowanie należne na podstawie przepisów Rozporządzenia 261/04, którego zryczałtowane
  stawki zostały w nim określone, a które w określonych przypadkach przysługuje pasażerom linii lotniczych z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia lotu. Na potrzeby Umowy, Strony zastrzegają, że Odszkodowanie jest to kwota pieniężna zapłacona przez Przewoźnika lotniczego na rzecz AirMoney, wynikająca z uznania Roszczenia na etapie przedsądowym, z wyroku sądowego, ugody (niezależnie od etapu na jakim została zawarta oraz z zastrzeżeniem, że warunki ugody mogą zostać przez AirMoney swobodnie określone), decyzji organu administracyjnego lub kwota dobrowolnie wypłacona przez Przewoźnika lotniczego. Odszkodowanie to dotyczy także jakichkolwiek innych roszczeń dochodzonych przez AirMoney wobec Przewoźnika lotniczego, a poniesionych przez Klienta; Odszkodowanie nie uwzględnia innych powstałych kosztów, w tym odsetek, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podobnych, które należne są w całości, wyłącznie na rzecz AirMoney, a ich zapłata powinna zostać
  dokonana bezpośrednio na konto AirMoney;
 10. Odszkodowanie za bagaż – roszczenie o zapłatę od Przewoźnika lotniczego odszkodowania zgodnie z warunkami określonymi w Konwencji;
 11. Pełnomocnictwo – dokument umocowujący AirMoney lub podmioty z nim powiązane do działania na rzecz Klienta. Dokument ten dostarczany jest Klientowi przez AirMoney drogą elektroniczną;
 12. Porozumienie – porozumienie zawierane pomiędzy Klientem a AirMoney, składające się z zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu, w ramach którego zawierana jest Umowa Cesji, a także w określonych przypadkach Pełnomocnictwo;
 13. Postępowanie przedsądowe – działania skierowane przez AirMoney przeciwko danemu Przewoźnikowi lotniczemu w postaci wystosowania pisma
  reklamacyjnego, mające na celu uzyskanie Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 14. Postępowanie sądowe – działania skierowanie przez AirMoney przeciwko danemu Przewoźnikowi lotniczemu w postaci pozwu o zapłatę do właściwego sądu powszechnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w postaci skargi do krajowego organu wykonawczego, o którym mowa w Rozporządzeniu jak również działania podejmowane w postępowaniu egzekucyjnym;
 15. Przewoźnik lotniczy – przewoźnik wspólnotowy, odlatujący z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego lub odlatujący z kraju trzeciego do Państwa Członkowskiego, oraz przewoźnik, który nie jest przewoźnikiem wspólnotowym, ale realizuje lot z Państwa Członkowskiego do kraju trzeciego, posiadający ważną licencję na prowadzenie działalności, wykonujący, lub zamierzający wykonać lot zgodnie z umową zawartą z Klientem (pasażerem);
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 17. Roszczenie – każde żądanie od Przewoźnika lotniczego zapłaty Odszkodowania lot lub Odszkodowania za bagaż oraz innych należności zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażera Przewoźników lotniczych; a także jakichkolwiek inne roszczenia dochodzone przez AirMoney wobec Przewoźnika lotniczego, a poniesione przez Klienta;
 18. Rozporządzenie – Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne
  zasady Odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające Rozporządzenie
  (EWG) Nr 295/91;
 19. Umowa Cesji – umowa na podstawie, której Klient przelewa na AirMoney wierzytelność z tytułu Odszkodowania za lot lub z tytułu Odszkodowania za bagaż wraz z wszelkimi związanymi z nią prawami w zamian za
  zapłatę określonej ceny, stanowiąca integralną część Porozumienia. Umowa cesji dostarczana jest Klientowi przez AirMoney drogą elektroniczną;
 20. Usługi świadczone drogą
  elektroniczną –
  usługi oferowane przez AirMoney za pośrednictwem Serwisu w postaci: udostępnienia informacji o ofercie AirMoney, umożliwienia złożenia Formularza;
 21. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.airmoney.pl umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez AirMoney drogą elektroniczną.

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

 1. W Serwisie dostępny jest Formularz, który służy do przekazania przez Klienta informacji na temat Roszczenia mającego być przedmiotem Umowy Cesji. Formularz nie może być traktowany jak umowa, oferta, ani zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Przekazanie przez Klienta danych do wstępnej analizy zasadności Roszczenia może odbyć się również za pomocą Infolinii, poczty elektronicznej pod adresem biuro@airmoney.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 3. W Formularzu Klient wskazuje swoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a także datę i numer lotu oraz szczegóły dotyczące zakłóconego lotu.
 4. Klient może wystąpić także w imieniu osoby trzeciej, do której Klient posiada stosowne umocowanie i w tym zakresie również udostępnia dane jak w § 3 ust. 3 powyżej.
 5. Przesłanie Formularza jest możliwe i wiążące dopiero po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wypełniony Formularz podlega weryfikacji przez AirMoney pod kątem możliwości dochodzenia od Przewoźnika lotniczego Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż. W celu dokładnej weryfikacji zgłoszonego przez Klienta Roszczenia, AirMoney zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie przekazane dane i informacje polegają na prawdzie i są kompletne.
 8. Po przesłaniu formularza Klient zobowiązany jest dostarczyć w formie elektronicznej dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń od Przewoźnika lotniczego wskazane przez AirMoney (np. potwierdzenie rezerwacji lotu, bilet lotniczy, kartę pokładową, przywieszkę bagażową, potwierdzenie zgłoszenia zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu (PIR) itd.; a w przypadku reprezentacji małoletniego – skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka).
 9. Po weryfikacji Formularza oraz dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej, AirMoney podejmuje decyzję i informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie o wyrażeniu zgody, bądź odmowie wyrażenia zgody na możliwość zawarcia Porozumienia, bądź skupu Wierzytelności.
 10. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 9 powyżej, AirMoney przygotowuje i przesyła do Klienta Umowę Cesji.
 11. Klient zobowiązany jest do wydrukowania i podpisania przesłanej Umowy Cesji oraz Pełnomocnictwa na adres e-mail: biuro@airmoney.pl, a w dalszej kolejności przesłania w/w dokumentów w oryginale na adres korespondencyjny AirMoney: AirMoney, ul. Dolina Zielona 28a, 65-154 Zielona Góra
 12. Porozumienie zostaje zawarte z chwilą akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarcia Umowy Cesji.
 13. Umowa Cesji zostaje zawarta w momencie przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) podpisanej przez Klienta Umowy Cesji na adres: biuro@airmoney.pl lub jej osobistego dostarczenia.
 14. AirMoney niezwłocznie potwierdza Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie datę zawarcia Porozumienia i Umowy Cesji.
 15. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia Porozumienia Klient zobowiązany jest dostarczyć:
  1. oryginały dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia Roszczenia od Przewoźnika lotniczego wskazane przez AirMoney;
  2. oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – w przypadku działania w imieniu i na rzecz małoletniego dziecka;
  3. oryginał podpisanej Umowy Cesji i Pełnomocnictwa na adres korespondencyjny AirMoney, ul. Dolina Zielona 28a, 65-154 Zielona Góra
 16. Klient ponosi koszty uzyskania i przesłania do AirMoney oryginałów dokumentów wskazanych w ust. 15 powyżej.

§ 4 OŚWIADCZENIA

 1. Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych w imieniu własnym albo, że został upoważniony do zawarcia Umowy Cesji w imieniu osób trzecich.
 2. Klient oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia przez niego Porozumienia.
 3. Klient gwarantuje, że dochodzone Roszczenie istnieje, nie zostało zgłoszone do Przewoźnika lotniczego, nie zostało
  powierzone osobom trzecim oraz, że pomiędzy Klientem a Przewoźnikiem lotniczym nie toczy się żaden spór, którego przedmiotem jest dochodzone Roszczenie.
 4. Klient oświadcza, że nie posiada jakiegokolwiek długu względem Przewoźnika lotniczego, który mógłby być przedmiotem potrącenia.
 5. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż AirMoney nie gwarantuje uzyskania należności wynikających z Roszczenia.
 6. Klient po podpisaniu Umowy Cesji z AirMoney zobowiązany jest do zaprzestania samodzielnego kontaktu oraz jakichkolwiek negocjacji z Przewoźnikiem lotniczym i polecenie Przewoźnikowi lotniczemu podejmowanie kontaktu w jakiejkolwiek formie z AirMoney.
 7. Klient, który podróżował z małoletnim dzieckiem, zawierający w jego imieniu,  jako jego opiekun prawny, Umowę Cesji, zobowiązuje się do dostarczenia AirMoney na własny koszt, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, aktu urodzenia tego dziecka. W przypadku, gdy Klient – opiekun prawny małoletniego dziecka, nie jest rodzicem małoletniego, Klient zobowiązuje się do dostarczenia AirMoney, na własny koszt, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Cesji, stosownego dokumentu wykazującego przyznanie opieki prawnej na adres korespondencyjny AirMoney: AirMoney, ul. Dolina Zielona 28a, 65-154 Zielona Góra
 8. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie lub powierzenie podmiotom świadczącym usługi prawne, a współpracującym z AirMoney w ramach realizacji Umowy:

– jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane zawarte  w dokumentach stwierdzających tożsamość Klienta (jeżeli Klient udostępnia je AirMoney);
– wszelkich informacji dotyczących lotu i wszelkich informacji związanych z realizacją Umowy Cesji, a także danych osobowych małoletniego dziecka, w imieniu którego zawarł Umowę.

9. AirMoney nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych danych w związku z Odszkodowaniem za lot lub Odszkodowaniem za bagaż.

10. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki i treść.

§ 5 WARUNKI UMOWY CESJI I POROZUMIENIA

 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas niezbędny do dochodzenia i całkowitego wyegzekwowania na rzecz Klienta Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.
 2. Po zawarciu Porozumienia i otrzymaniu oryginałów dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 7 AirMoney zobowiązuje się podjąć natychmiastowe działania zmierzające do uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.
 3. W celu uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż AirMoney zobowiązuje się do:

1. wystosowania do Przewoźnika lotniczego pisma reklamacyjnego wzywającego do dobrowolnej wypłaty Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż;
2. w przypadku braku wypłaty Odszkodowania przez Przewoźnika lotniczego w terminie 60 dni od dnia doręczenia mu pisma reklamacyjnego – AirMoney może podjąć się wszczęcia Postępowania sądowego jeżeli jest ono uzasadnione okolicznościami danego Roszczenia.

4.  AirMoney zobowiązuje się do informowania Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach w związku z
dochodzonym Odszkodowaniem za lot lub Odszkodowaniem za bagaż oraz innymi należnościami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.

5.  Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 16 oraz postanowień Cennika, w związku z zawarciem Porozumienia, jak również Umowy Cesji stanowiącej jego integralną część oraz w związku z dochodzeniem Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż, Klient nie ponosi żadnych opłat na rzecz AirMoney.

6.  W przypadku nieuzyskania od Przewoźnika lotniczego Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż AirMoney nie będzie żądał żadnego wynagrodzenia od Klienta, a powstałe koszty ponosi AirMoney (zasada now win – no fee).

7.  W przypadku niedostarczenia przez Klienta oryginału Umowy Cesji, Pełnomocnictwa lub innych danych koniecznych do realizacji umowy we wskazanym terminie, AirMoney ma prawo rozwiązać Porozumienie w trybie natychmiastowym.

8.  W przypadku wypłaty przez Przewoźnika lotniczego Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż lub innych należności bezpośrednio do rąk
lub na rachunek bankowy Klienta, Klient zobowiązany jest powiadomić (e-mailowo lub telefonicznie) o tym niezwłocznie AirMoney oraz przelać na rachunek bankowy AirMoney całość kwoty uzyskanej od Przewoźnika lotniczego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia uzyskania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż.

9. W przypadku porozumienia się przez Klienta z Przewoźnikiem lotniczym, bez wiedzy i zgody AirMoney, AirMoney wystawi na rzecz Klienta rachunek zgodnie z należną Prowizją określoną w § 6 regulaminu.

§ 6 CENNIK

 1. Cena, jaką AirMoney zapłaci na rzecz Klienta wskutek uzyskania od Przewoźnika lotniczego odszkodowania to:
  1. w przypadku uzyskania Odszkodowania za lot w Postępowaniu przedsądowym:

1. na trasie do 1500 km – Klient
otrzyma 187,50 euro,

2. na trasie od 1501 do 3500 km –
Klient otrzyma 300 euro,

3. na trasie powyżej 3500 km na
obszarze UE – Klient otrzyma 300 euro,

4. na trasie powyżej 3500 km poza
obszarem UE – Klient otrzyma 450 euro,

5. gdy opóźnienie lotu w momencie
przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z
portu lotniczego znajdującego się poza UE – Klient otrzyma 225 euro,

2. w przypadku uzyskania Odszkodowania za lot w Postępowaniu sądowym:

1. na trasie do 1500 km – Klient
otrzyma 125 euro,

2. na trasie od 1501 do 3500 km –
Klient otrzyma 200 euro,

3. na trasie powyżej 3500 km na
obszarze UE – Klient otrzyma 200 euro,

4. na trasie powyżej 3500 km poza
obszarem UE – Klient otrzyma 300 euro,

5. gdy opóźnienie lotu w momencie
przylotu wynosi mniej niż cztery godziny w przypadku podróży powyżej 3 500 km z
portu lotniczego znajdującego się poza UE – Klient otrzymuje 150 euro,

3. w przypadku uzyskania Odszkodowania
za bagaż w Postępowaniu przedsądowym Klient otrzymuje 75% kwoty wyegzekwowanego
odszkodowania;

4. w przypadku uzyskania Odszkodowania
za bagaż w Postępowaniu sądowym Klient otrzymuje 50% kwoty wyegzekwowanego
odszkodowania.

5. w przypadku uzyskania przez AirMoney pozostałych kwot      pieniężnych, które Klient poniósł w związku z Roszczeniem, AirMoney naliczy odpowiednią prowizję określoną powyżej;

2. AirMoney przekazuje Cenę w kwocie wskazanej w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż przez Przewoźnika lotniczego (tj. dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do AirMoney). W sytuacji gdy Odszkodowanie za lot lub Odszkodowanie za bagaż zostanie zapłacone bezpośrednio Klientowi, Klient zobowiązuje się przelać całość uzyskanej kwoty AirMoney w terminie 3 dni, a od czasu otrzymania przedmiotowej kwoty od Klienta (tj. dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do AirMoney), AirMoney po potrąceniu swojej prowizji przelewa pozostałą część kwoty na rzecz Klienta w terminie 7 dni.

3. W przypadku niepowodzenia w uzyskaniu Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż, cena wskazana w ust. 1 ulega zmianie i z tytułu przelewu wierzytelności w ramach zawartej Umowy Cesji, AirMoney dokona przelewu na rzecz Klienta w wysokości 1 złotego. Jako niepowodzenie w uzyskaniu Odszkodowania za lot lub Odszkodowania za bagaż, a także pozostałych należności rozumieć należy odmowę wypłaty w/w Odszkodowań na podstawie ostatecznej decyzji Przewoźnika lotniczego; prawomocnego orzeczenia sądowego; ostatecznej decyzji administracyjnej albo prawomocnego postanowienia właściwego komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

4. AirMoney przekazuje odszkodowanie Klientowi w walucie euro pod warunkiem, że Klient posiada konto walutowe. W przeciwnym razie cena wypłacana będzie Klientowi w polskich złotych według bankowego kursu kupna dla Alior Banku z dnia dokonania zapłaty ceny przez AirMoney na rzecz Klienta. Cena płatna jest na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub do rąk własnych klienta, za pokwitowaniem.

5. Klient ponosi wszelkie koszty związane z transferem uzyskanego przez AirMoney odszkodowania do Klienta. AirMoney wybiera taką metodę płatności, która ma najmniejsze prowizje bankowe. Wszystkie dodatkowe koszty i wydatki powstałe w związku z prośbą Klienta o dokonanie płatności gotówką, przekazanie odszkodowania na inny rachunek bankowy, przekaz za pośrednictwem określonej metody płatności itp. są ponoszone wyłącznie przez Klienta.

6. AirMoney ma prawo w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez uprzedzenia i bez uprzedniej zgody Klienta zmienić postanowienia niniejszego Cennika.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJA

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 3 ust. 16 oraz postanowieniach Cennika. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) Pisemnie na adres: AirMoney, ul. Dolina Zielona 28a, 65-154 Zielona Góra
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@airmoney.pl

2.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie Klienta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola Klienta do jednoznacznego odstąpienia od zawartego Porozumienia.

3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia poinformowania Klienta przez AirMoney o skutecznym zawarciu Porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 14 powyżej.

4.  W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy uważa się ją za niezawartą.

5.  Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą wykonywania Porozumienia. Reklamacja może zostać zgłoszona AirMoney poprzez wysłanie jej pocztą na adres wskazany w § 6 pkt 1a Regulaminu powyżej, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@airmoney.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie.

 

§ 8 ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA PRZEZ AIRMONEY

 1. AirMoney zastrzega sobie prawo do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym w razie niewykonania przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Regulaminu oraz w razie podania przez Klienta nieprawdziwych i niekompletnych danych lub informacji niezbędnych do dochodzenia Roszczenia. W takim wypadku, AirMoney jest zobowiązany do dokonania zwrotnego przelewu wierzytelności na rzecz Klienta w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Porozumienia.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do Porozumień zawieranych z AirMoney.
 2. AirMoney zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika. W takim wypadku nowy Regulamin oraz Cennik obowiązywać będzie wyłącznie do Porozumień, które zostały zawarte po dacie ich wejścia w życie.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zawarte w Regulaminie lub w treści Porozumienia jest lub stanie się nieważne pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu lub Porozumienia.
 4. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Klientem a AirMoney na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Porozumienia i Umowy cesji między Klientem a AirMoney będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze pozasądowego, polubownego rozwiązania sporu. W przypadku niepowodzenia, każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 6. Złożenie przez Klienta Formularza oznacza, że Klient zrozumiał i akceptuje wszelkie postanowienia Regulaminu i Porozumienia oraz Umowy Cesji.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2019r.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close